آموزش قدم به قدم طراحی ازمایش (RSM) | با نرم افزار دیزاین اکسپرت +نحوه ارائه در مقالات علمی و پایان نامه ها

فیلم های آموزشی در انتهای مطلب 

 

هدف کلی آموزش :

 دانش طراحی آزمایشات ابزاري قدرتمند براي مهندسین ، پژوهشگران و مدیرانی است که می خواهند محصولات خود را با کیفیت عالی و کمترین هزینه طراحی و یا تولید نمایند . به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر، صنعت به اهمیت روز افزون کیفیت پی برده است. امروزه کیفیت به عنوان یک استراتژي تجاري براي افزایش سهم بازار مطرح است و سازمان ها با به کارگیري آزمایش هاي طراحی شده به کیفیت جهانی دست می یابند. طراحی آزمایشها یکی از قوي ترین فنون بهبود کیفیت و افزایش بهره وري است. در این شیوه از طریق انجام برخی آزمایش ها ، آگاهانه تغییراتی در فرایند یا سیستم اعمال می شود تا تاثیر آنها در ویژگی هاي عملکردي یا پاسخ فرایند یا سیستم به آنها، مورد بررسی قرار گیرد. طراحی آزمایش ها ، دستکاري سیستماتیک تعدادي از متغیرهاست که در آن، تاثیر این دستکاري ها ارزیابی می گردند و از روي آنها نتیجه گیري شده، نتایج بدست آمده پیاده سازي می شوند هدف کلی این درس آشنایی با ابزار هاي طراحی آزمایشات مانندروش سطح پاسخ است که دانشجو در آینده بتواند در پایانامه یا صنعت از مزایاي این روش ها استفاده کند.

 

 

 

 

 جهت دریافت مشاوره تخصصی انجام طراحی آزمایش (RSM) به منوی خدمات ما مراجعه فرمایید.

 

مراحل آموزش قدم به قدم طراحی آزمایش (RSM)

 


قدم اول

نحوه تدریس، ضرورت این درس و مقدمه اي طراحی آزمایشات

اهداف کلی

 • آشنایی دانشجو با کلیات طراحی آزمایشات و سرفصل هاي مشخص شده براي تدریس در طی دوره و مقدمه اي طراحی آزمایشات آماري

اهداف ویژه

 1. اشراف دانشجو به اهمیت درس
 2. معرفی منابع موجود جهت تدریس واحد مذکور
 3.  هدف از طراحی و استراتژي آزمایش

در پایان دانشجو :

 • 1 -سر فصل ها را می شناسد
 • 2 -منابع را می شناسد
 • 3 -با دروس ارائه شده در هر قدم آشنا می شود.
 • 4 -با نحوه تدریس آشنا میشود
 • 5 -و در پایانبا اهداف طراحی و استراتژي آزمایش

 


قدم دوم

 لزوم استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

اهداف کلی

 • آشنایی با مفاهیم اساسی روش سطح پاسخ (RSM)

اهداف ویژه

 • - آشنایی با نمایش سطوح به صورت واقعی و کد بندي - آشنایی با تعاریف کلیدي روش سطح پاسخ مانند بلوك بندي، طوفان فکري
 • - آشنایی با اصول روش سطح پاسخ (RSM)
 • - آشنایی با مزایا و معایب روش سطح پاسخ (RSM)
 • با مهمترین مفاهیم و تعاریف اساسی اصول سطح پاسخ (RSM) جهت طراحی آزمایش آشنا خواهد شد در پایان جلسه دانشجو

 


قدم سوم

 انتخاب فاکتور ها و سطوح مورد بررسی روش سطح پاسخ (RSM)

اهداف کلی

 • بررسی انتخاب فاکتور ها و سطوح مورد بررسی روش سطح پاسخ (RSM)

اهداف ویژه

 • - بررسی انواع متغیرها
 • – غربال گري با روش پلاکت برمن - بررسی چگونگی اساس انتخاب سطوح
 • در پایان این جلسه دانشجو
 • با چگونگی اساس انتخاب سطوح و بررسی انتخاب متغییرهایی که در روش سطح پاسخ در صنایع غذایی کاربرد دارند آشنا خواهند شد.

 


قدم چهارم

 طراحی پاسخ سطح درRSM

اهداف کلی

 • آشنایی با انواع طراحی پاسخ سطح درRSM

اهداف ویژه

 • - آشنایی با طراحی باکس بنکن - آشنایی با طراحی مرکب مرکزي(CCD)
 • - تعیین نقاط محوري، مرکزي و فاکتوریال - بررسی کاربرد هر کدام این نوع طراحی ها

در پایان جلسه دانشجو:

 • با انواع با انواع طراحی پاسخ سطح در،RSM و کاربرد هر کدام این نوع طرح ها آشنا خواهند شد

 


قدم پنجم

تفسیر سطح پاسخ

اهداف کلی

 • بررسی تفسیر سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - آشنایی با معادله کلی سطح پاسخ
 • - بررسی انواع مدل هاي مورد استفاده
 • - بررسی ضریب تبیین اصلاح شده

در پایان جلسه دانشجو:

 • با معادله کلی و انواع مدل ها (خطی، خطی با در نظر گرفتن بر همکنش هاي دوتایی و درجه دوم) و نحوه محاسبه ضریب تبیین اصلاح شده جهت میزان دقت کار انجام شده و روابط بین متغییرها آشنا خواهد شد

قدم ششم

 ادامه تفسیر سطح پاسخ

اهداف کلی

 • - بررسی تفسیر سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - آشنایی با مفاهیم مربوط به اثرات مربوط معنی دار بودن مدل و غیر معنی دار بودن fit of Lack - آشنایی با مفاهیم .V.C - آنالیز نتایج (ANOVA)

در پایان این جلسه دانشجو

 • با مفاهیم آماري روش سطح پاسخ آشنا شده در این قسمت خواهید فهمید که آیا مدل به خوبی برازش شده است و متغییرها به خوبی انتخاب شده است؟

 


قدم هفتم

 بهینه سازي با سطح پاسخ

اهداف کلی

 • - بررسی بهینه سازي سطح پاسخ و آنالیز نمودارهاي کانتور و سه بعدي

اهداف ویژه

 • - بررسی و آنالیز نمودارهاي کانتور و سه بعدي - بررسی چگونگی بهینه سازي سطح پاسخ
 • - بررسی و آنالیز نمودارهاي سه بعدي
 • - بررسی اثرات متقابل متغییرهاي انتخاب شده

در پایان این جلسه دانشجو

 • با بررسی نمودار هاي سه بعدي و کانتور به دست آمده خواهد توانست که اثرات متقابل بین دو متغییر پاسخ هاي آزمایش را تحلیل کند و همچنین نقطه بهینه آزمایش را انتخاب کند.

 


قدم هشتم

 آشنایی با نرم افزار دیزاین اکسپرت (Expert Design)

اهداف کلی

 • - بررسی آشنایی با نرم افزار دیزاین اکسپرت (کار عملی)

اهداف ویژه

 • - معرف تمامی آیکن هاي و واژه هاي آن - نحوه نصب نرم افزار
 • - ارائه مثال مرتبط با رشته صنایع غذایی
 • در پایان این جلسه دانشجو:
 • با نحوه نصب نرم افزار و معرفی تمامی شاخص هاي آن و ارائه مثالهاي متعدد دانشجو قادر خواهد بود که با روش سطح پاسخ طراحی آزمایشات مرتبط با رشته را انجام دهد

قدم نهم

 ارائه عملی مثال از روي مقالات ISI چاپ شده و تفسیر آنها

اهداف کلی

 • - آشنایی نحوه اجراي روش سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - تعیین نقطه بهینه آزمایش - تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي - ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار

در پایان این جلسه دانشجو:

 • نحوه کار با نرم افزار دیزاین اکسپرت آشنا شده و قادر خواهد بود که خود دانشجو با طراحی حدقل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل تمامی ابعاد روش سطح پاسخ در رشته صنایع غذایی آشنا شود

 


قدم دهم

 رفع اشکال و پاسخ به سوالات

اهداف کلی

 • - آشنایی با نرم افزار دیزاین اکسپرت و نحوه اجراي روش سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - آشنایی با نرم افزار
 • - تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي - ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار
 • - تعیین نقطه بهینه آزمایش

در پایان این جلسه دانشجو:

 • نحوه کار با نرم افزار دیزاین اکسپرت آشنا شده و قادر خواهد بود که خود دانشجو با طراحی حدقل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل تمامی ابعاد روش سطح پاسخ در رشته صنایع غذایی آشنا شود

قدم یازدهم

 رفع اشکال و پاسخ به سوالات

اهداف کلی

 • - آشنایی با نرم افزار دیزاین اکسپرت و نحوه اجراي روش سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - آشنایی با نرم افزار
 • - تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي - ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار
 • - تعیین نقطه بهینه آزمایش

در پایان این جلسه دانشجو:

 • نحوه کار با نرم افزار دیزاین اکسپرت آشنا شده و قادر خواهد بود که خود دانشجو با طراحی حدقل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل تمامی ابعاد روش سطح پاسخ در رشته صنایع غذایی آشنا شود 

قدم دوازدهم

 رفع اشکال و پاسخ به سوالات

اهداف کلی

 • - آشنایی با نرم افزار دیزاین اکسپرت و نحوه اجراي روش سطح پاسخ

اهداف ویژه

 • - آشنایی با نرم افزار
 • - تجزیه و تحلیل نمودارهاي سه بعدي - ارائه مثال هاي متعدد و طراحی آن در نرم افزار
 • - تعیین نقطه بهینه آزمایش

در پایان این جلسه دانشجو:

 • نحوه کار با نرم افزار دیزاین اکسپرت آشنا شده و قادر خواهد بود که خود دانشجو با طراحی حدقل دو مثال با تجزیه و تحلیل کامل تمامی ابعاد روش سطح پاسخ در تمامی رشته ها آشنا شود. 

 

برای تهیه فیلم های آموزشی طراحی آزمایش به این لینک مراجعه فرمایید

 

فیلم آموزش قدم به قدم طراحی آزمایش (RSM) با نرم افزار دیزاین اکسپرت به همراه نحوه ارائه نتایج در مقالات علمی و پایان نامه ها

فیلم آموزش قدم به قدم طراحی آزمایش (RSM) با نرم افزار دیزاین اکسپرت به همراه نحوه ارائه نتایج در مقالات علمی و پایان نامه ها

آموزش روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) به صورت پروژه محور
آموزش روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) به صورت پروژه محور

مشاهده

 

آموزش روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طرح باکس بنکن (BBD) به صورت پروژه محور

آموزش روش سطح پاسخ (RSM) با استفاده از طرح باکس بنکن (BBD) به صورت پروژه محور 

مشاهده

 

 

RSM | آموزش نصب دیزاین اکسپرت Design Expert ورژن 11

 

RSM | آموزش نصب دیزاین اکسپرت Design Expert ورژن 10

 

منابع:

-Response Surface Methodology: Process and Product Optimization Using Designed

Experiments .Raymond H. Myers, 2011, John Wiley & Sons

-DOE: Response Surface Methods, springer, 2006

 

 جهت دریافت مشاوره تخصصی انجام طراحی آزمایش (RSM) به منوی خدمات ما مراجعه فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

سرپرست سایت

♦♦♦ در صورت داشتن هرگونه سوال در مورد این موضوع برای ما نظر بگذارید (در پایین همین صفحه). در اسرع وقت به تمامی سوالات شما توسط کارشناس مربوطه پاسخ داده خواهد شد. با تشکر ♦♦♦

(1/1/2019) با توجه به نیاز به مشاوره اولیه در زمینه طراحی آزمایش و انبوه سوالات مشابهی که در شروع کار هست، بر آن شدیم تا تخصصی ترین گروه (اولین زیر شاخه وب سایت bio1.ir، محوريت : طراحی آزمایش) را در کنار وب سایت، راه اندازی کنیم.

⭕️ لینگ اصلی گروه:

https://t.me/designexpert1


 لينك كانال مطالب طراحی آزمایش:
https://t.me/designexpert

مطالب مشابه:

 

 

دیدگاه‌ها  

# روشهای دیگرنیما مالکی 1396-12-14 10:34
روشهای دیگر مشابه روش rsm را نام ببرید.

با تشکر
# روش های دیگر بهینه سازیسرپرست سایت 1396-12-14 11:54
rsm زیر شاخه طرحی آزمایش (DOE) است که هدف ان بهینه سازی شرایط ازمایش میباشد.
از روش های DOE برای بهینه سازی میتوان روش فاکتوریل، تاگوچی، دی اپتیمال رو نام برد.
# پاسخ: آموزش قدم به قدم طراحی ازمایش (RSM) | با نرم افزار دیزاین اکسپرت +نحوه ارائه در مقالات علمی و پایان نامه هاالهام 1397-02-26 18:40
سلام
وقتتون بخیر
طرح درسی که در بالا ارائه شده ( قدم اول...قدم دوازدهم) دوره آنلاین هست؟؟ یا قابل دانلود یا حضوری؟؟
# پاسخغلامی تیلکو 1397-04-20 10:31
میتوانید از این لینک فیلم های آموزشی رو دریافت کنید.
http://shop.bio1.ir/
# سوال در مورد اجرای برنامهمهرداد مسلم زاده 1397-04-13 18:33
با سلام. برنامه را نصب کردم ولی در اجرای تمام مراحله گفته شده در فیلم آموزشی شما، برای اجرای نرم افزار شماره لایسنس خواست!؟ راحل را لطفا بفرمایید.
# پاسخ: سوال در مورد اجرای برنامهغلامی تیلکو 1397-04-13 18:40
نوع لایسنس را Network license انتخاب و نام سرور لاینسس را نیز 127.0.0.1 وارد کرده و تایید کنید.

اگر اجرا نشد. پاک کنید و دوباره نصب کنید. موفق باشید
# پاسخ: آموزش قدم به قدم طراحی ازمایش (RSM) | با نرم افزار دیزاین اکسپرت +نحوه ارائه در مقالات علمی و پایان نامه هاسلام وقتتون بخیر. من میخوام در طراحی ازمایش بهش بگم مقدار دوماده نسبت به هم مثلا60به 40 باشه یا غلظت دوماده در مجموع 100باشه چگونه باید وارد کنم؟ 1399-04-12 10:58
سلام وقتتون بخیر. من میخوام در طراحی ازمایش بهش بگم مقدار دوماده نسبت به هم مثلا60به 40 باشه یا غلظت دوماده در مجموع 100باشه چگونه باید وارد کنم؟
کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو